داود معدنی
حدود سرمایه گذاری
وارد نکرده میلیون الی وارد نکرده میلیون
داود معدنی
تهران

سرمایه گذاری بر روس استارتاپ قابل اجرا در کانادا

زمینه های تخصص
وارد نکرده
test test
حدود سرمایه گذاری
وارد نکرده میلیون الی وارد نکرده میلیون
test test
تهران

22

زمینه های تخصص
وارد نکرده
کمال رهبران
حدود سرمایه گذاری
یک میلیارد میلیون الی سه میلیارد میلیون
کمال رهبران
تهران

سرمایه گذاری بر روی طرح ها و ایده های جدید بر اساس فرم بیزینس پلن BP

زمینه های تخصص
وارد نکرده
علیرضا رضائی
حدود سرمایه گذاری
1000000 میلیون الی 1000000000 میلیون
علیرضا رضائی
تهران

من بر روی طرحهای دارای ابتکار در حوزه برق و کامپیوتر و هوش مصنوعی سرمایه گذاری میکنم

زمینه های تخصص
وارد نکرده
ایرج خدادادی
حدود سرمایه گذاری
وارد نکرده میلیون الی وارد نکرده میلیون
ایرج خدادادی
تهران

طراحی و ساخت نمونه اولیه محصول

زمینه های تخصص
وارد نکرده
محمد کرمانی
حدود سرمایه گذاری
وارد نکرده میلیون الی وارد نکرده میلیون
محمد کرمانی
تهران

یک استارتاپ منحصر به فرد و قدرتمند در زمینه فناوری اطلاعات است.

زمینه های تخصص
وارد نکرده